DLACZEGO OUTSOURCING

  • ŁATWIEJSZE ZARZĄDZANIE FIRMĄ
  • REDUKCJA I KONTROLA KOSZTÓW OPERACYJNYCH
  • OGRANICZENIE RYZYKA
  • WYKORZYSTANIE WŁASNYCH ZASOBÓW DO INNYCH CELÓW
  • POZYSKANIE ZASOBÓW NIEDOSTĘPNYCH WEWNĄTRZ ORGANIZACI
Idea outsourcingu
Termin outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych..

Dzięki wyłączeniu części działalności na zewnątrz - zarządzanie przedsiębiorstwem sprowadza się do sprawowania kontroli nad mniejszą organizacją.

Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na wprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w jego następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację poziomu zatrudnienia, a także zwiększoną elastyczność funkcjonowania organizacji w nowych warunkach.

Firmy świadczące usługi outsourcingowe zbierają doświadczenia wśród wielu klientów, dzięki temu ich wiedza jest przekrojowa. Również wykorzystywane procesy, czy technologia miały szansę zostać zweryfikowane w innych projektach. Zleceniodawca może zatem korzystać z doświadczeń, zdobycie których byłoby bardzo kosztowne i wymagałoby dużych nakładów czasowych.